സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ

സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ

സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ


(5.5 od 5 korisnika)

2s 16m 2017 HD

സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ online. Jose, a Circle Inspector of Police, Special Branch from Trissur, Kerala, who comes from a respected and well-known conservative christian family, is on the lookout for a suitable bride who fits within his idea of an ideal woman. When he meets Lynta, he believes he has finally found the right woman and the two get engaged soon. However, he slowly realizes that he his not romantically attracted to her and to make matters worse, he finds himself attracted to Anupama Neelakantan, a social activist whom he meets during the course of investigating an abduction case. As he finds himself torn between his fiance and Anupama, he discovers the life secrets of Anupama. Whom will he marry and will he able to complete the investigation successfully forms the crux.

സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ (2017)
Oznake:   #സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ 2017   #സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ online   #സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ sa prevodom   #സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ filmoviplex   #സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ filmovizija   #സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ filmotip   #സർവ്വോപരി പാലാക്കാരൻ gledalica   #Rubigs Movies  

Komentar

User

Povezani filmovi